Bestuurslid – Profiel: Financieel

Introductie

Stichting Passionate Bulkboek


1. Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek is ontstaan na een fusie van Stichting Passionate en Stichting Bulkboek. De organisatie levert al 25 jaar een bijdrage aan het stimuleren en bevorderen van het literaire klimaat in het Nederlandse taalgebied, met name onder de doelgroep jongeren. Dat doet de organisatie met educatieve programma’s in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs, zoals Jonge Jury, De Inktaap, Dag van de Literatuur en de verhalenwedstrijd Er Was Eens en met vrijetijdsprogramma’s zoals Write Now! en Geen Daden Maar Woorden Festival. Er werken twaalf medewerkers op het kantoor, dat zich in een monumentaal pand op een steenworp van Rotterdam CS bevindt.

In het ‘Beleidsplan 2021-2024’ wordt de missie van Passionate Bulkboek verder aangescherpt om zich door te ontwikkelen tot de leesspecialist voor onderwijsprofessionals. Voor een beter bereik van de doelgroep ondersteunt de organisatie leraren en bibliothecarissen bij de leesbevordering van leerlingen. Hiertoe worden onder meer events georganiseerd om leraren Nederlands op te leiden tot leesspecialist.

Het bestuur van de stichting telt in totaal vijf leden en functioneert volgens een ‘bestuur-op-afstand model’. De termijn van een drietal bestuursleden verstrijkt binnenkort. Passionate Bulkboek zoekt drie nieuwe bestuursleden, zodat de continuïteit gegarandeerd is.

Passionate Bulkboek zoekt drie bestuursleden met de volgende profielen:
– financieel profiel: economisch/commercieel profiel, tevens penningmeester binnen het bestuur.
– onderwijs profiel: leraar Nederlands, mét een relevant netwerk.
– productontwikkeling profiel: met bijv. kennis/ervaring opgedaan bij een opleidingsinstituut.

Binnen het bestuur zijn de rollen van penningmeester en van secretaris vacant. Het is de bedoeling dat deze twee rollen door twee van de nieuwe bestuursleden worden ingevuld.

Penningmeester:
Kennis van en ervaring met bedrijfseconomie, audit/accountancy, risicomanagement.

Secretaris:
In samenspraak met voorzitter en directeur voorbereiden van de agenda, de lange termijnplanning, maken van beknopt verslag. Bij voorkeur met enige bestuurlijke kennis/ervaring.

Organisatie

2. Organisatie en toezicht
Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, zoals vastgelegd in de statuten van Stichting Passionate Bulkboek. Het bestuur heeft zijn werkwijze vastgelegd in het bestuursreglement van Passionate Bulkboek.

Het bestuur bestaat uit een Dagelijks bestuur (DB) en een Algemeen bestuur (AB). Het DB bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het AB bestaat uit het DB plus de overige bestuursleden. Het AB heeft een toezichthoudende functie op het DB.

Daarnaast heeft het bestuur de voorbereiding en uitvoering van het beleid gedelegeerd aan een directeur, zoals vastgelegd in het directiestatuut, dat verankerd is in de statuten van de stichting.

Het bestuur vergadert gemiddeld vier keer per jaar in het bijzijn van de directeur. Het bestuur telt een oneven aantal leden van minimaal drie en maximaal zeven personen. Leden worden benoemd voor een termijn van drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal twee termijnen.

Het betreft een onbezoldigde functie, een onkostenvergoeding is mogelijk.

Functie

3. Samenstelling bestuur
Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen en van de directeur, kunnen functioneren als goed bestuurders en als goede toezichthouders en adviseurs.

Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken en hanteert daarbij de relevante wet- en regelgeving alsmede de Code Cultural Governance. Bestuursleden onderschrijven het belang van de Nederlandse taal en literatuur. Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar diversiteit, met een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en (etnische) achtergrond. Tevens is het streven dat een meerderheid van de bestuursleden woonachtig is in Rotterdam of omgeving. Op basis van beschikbaarheid en achtergronden worden specifieke portefeuilles verdeeld. Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises. Daarbij gaat het om de volgende kennis en kwaliteiten:
· bestuurlijke ervaring in non-profitsector
· kennis van (netwerk in) de culturele sector /literaire veld
· kennis van het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs
· kennis van HRM
· juridische kennis (met name bestuursrechtelijk)
· politiek netwerk (Rotterdam, Den Haag, Landelijke fondsen)
· kennis van marketing en publiciteit
· kennis van grootstedelijke jongeren
· een netwerk in het bedrijfsleven

Daarnaast is het uiteraard van belang dat elk bestuurslid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen de directeur en organisatie met raad en daad bij te staan, en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor Passionate Bulkboek.

Functie-eisen

4. Generieke kwaliteiten bestuursleden
Een bestuurslid van Passionate Bulkboek:
· is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting
· bezit bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder in een non-profit organisatie
· heeft strategische kwaliteiten en kan een krachtenveld overzien
· is in staat de visie, de missie en het beleid van Passionate Bulkboek uit te dragen
· kan toezichthouden op de beleidsuitgangspunten van de stichting
· is in staat om met de andere bestuursleden te werken als team
· kan besturen op hoofdlijnen
· kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken
· kan met vertrouwelijke gegevens omgaan
· handelt conform de Code Cultural Governance

5. Specifieke kwaliteiten te werven bestuursleden
Naast de genoemde functie-eisen voor de bestuursleden gelden voor het bestuurslid met de volgende specifieke profielen de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

a. Bestuurslid met financieel profiel
Functie-eisen:
· heeft ruime en relevante ervaring opgedaan in een commerciële setting/bedrijfsleven;
· heeft bedrijfseconomische kennis en weet deze te vertalen naar de praktijk van de stichting;
· heeft een commerciële instelling en benadering.
Specifieke taak:
· Penningmeester van het bestuur en daarmee lid Dagelijks Bestuur van de stichting.

b. Bestuurslid met onderwijs profiel
Functie-eisen:
· is werkzaam als leraar Nederlands;
· is een rolmodel voor ‘de leraar Nederlands als leesspecialist’;
· heeft een relevant netwerk in de beroepsgroep, – platforms, -koepel of in een brancheorganisatie;
Specifieke taak:
· Eventueel: secretaris van het bestuur en daarmee lid Dagelijks Bestuur van de stichting.

c. Bestuurslid met productontwikkeling profiel
Functie-eisen:
· heeft relevante kennis en ervaring van productontwikkeling in een onderwijsinstelling/
opleidingsinstituut.
· weet deze kennis te vertalen naar de praktijk van de stichting;
· beschikt over een commerciële blik op de mogelijkheden van de stichting.
Specifieke taak:
· Eventueel: secretaris van het bestuur en daarmee lid Dagelijks Bestuur van de stichting.

Aanbod

6. Profiel secretaris Passionate Bulkboek
De secretaris van het bestuur houdt een algemeen overzicht op de uitvoering van de procedurele zaken binnen het bestuur en de stichting. De secretaris bereidt samen met de voorzitter en de directeur van de organisatie de bestuursvergadering voor.
Naast de genoemde functie-eisen voor de bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende aanvullende functie-eisen en taken:
Functie-eisen:
· is in staat om de procedurele gang van zaken binnen het bestuur en de stichting te bewaken;
· heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid;
· heeft kennis van de Algemene wet bestuursrecht en (semi)overheidsprocedures op dit gebied.
Specifieke taken:
· is eindverantwoordelijk voor de agenda, agendapost en notulen van de bestuursvergadering;
· het voorzitten van bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter.

7. Profiel penningmeester Passionate Bulkboek
Naast de genoemde functie-eisen voor de bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:
Functie-eisen:
· heeft ervaring met financieel beleid van non-profit organisaties;
· heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet welke informatie nodig is om financieel beleid
te volgen en te controleren;
· weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening en tussentijdse begroting.
Specifieke taken:
· is betrokken bij het overleg met de accountant inzake de accountantsverklaring en management-
letter bij de jaarrekening;
· het voorzitten van bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter en secretaris.

Inlichtingen

8. Meer informatie
Stichting Passionate Bulkboek laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

9. Solliciteren
Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.
Een referentiecheck en een VOG/integriteitscan maken deel uit van de procedure.


Sollicitatie

10. Planning
U kunt nog reageren.
Een nadere planning met betrekking tot gespreksdata, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top