Algemeen directeur/Gemeentesecretaris

Introductie

Gemeente Maassluis


Maassluis
Maassluis is een aantrekkelijke en karakteristieke stad met 34.000 inwoners. We verwachten door te groeien naar 36.000 inwoners. Maassluis is een ambitieuze stad, met een ambitieus bestuur, dat nieuwe ontwikkelingen stimuleert. Wij zijn trots op onze rijke geschiedenis en koesteren ons historisch centrum. Onze gemeente kent een sterke sociale samenhang met veel actieve en betrokken inwoners, maar kent ook grootstedelijke uitdagingen. Ons bestuur werkt samen met 275 ambtelijke medewerkers.

Bestuur
De gemeenteraad van Maassluis telt 23 zetels met de volgende zetelverdeling: CDA: 5, VVD: 4, PvdA: 3, VSP: 3, ChristenUnie: 2, Forum voor Maassluis: 2, Maassluis Belang: 2, GroenLinks: 1, D66: 1. De partijen CDA, VVD, PvdA en D66 vormen in deze bestuursperiode een coalitie. Hun ambities zijn neergelegd in het coalitieakkoord ‘Samen Maassluis: investeren in een duurzame toekomst’. Het CDA is met 2 wethouders in het college vertegenwoordigd, de VVD en de PvdA elk met 1 wethouder.

Organisatie

Organisatie
De (lokale) samenleving verandert voortdurend. Om hierop soepel in te spelen, is de afgelopen jaren een organisatieontwikkeltraject ingezet, zowel gericht op structuur- als cultuurverandering.
Goede uitgangspunten waren: de reeds aanwezige inzet en betrokkenheid van medewerkers, de korte lijnen en de participatiemogelijkheden. Waar we ons in ontwikkelen is onder meer:
opgavegericht werken, integraal samenwerken, versterken van het strategisch vermogen, eigenaarschap en externe oriëntatie, waarbij we over onze grenzen heen kijken met de blik gericht op onze inwoners, ondernemers en onze samenwerkingspartners, binnen en buiten Maassluis.

Visie
Wij willen een flexibele en lerende organisatie zijn, die midden in de stad staat, open staat voor maatschappelijke initiatieven en deze proactief oppakt en verder brengt. We willen een organisatie zijn waarin inwoners vertrouwen hebben, die verbindt, waarin we inwoners, bedrijven en instellingen optimaal faciliteren, passend bij de mogelijkheden van deze tijd.

Met de in 2019 afgeronde reorganisatie is de structuurverandering geëffectueerd. Onze organisatie bestaat nu uit vier clusters met in totaal 11 teams. De Algemeen directeur/Gemeentesecretaris stuurt de clustermanagers aan en wordt ondersteund door een concernstaf. De vier clusters zijn: Inwoners en Veiligheid, Stad, Bedrijfsvoering en Stadsbedrijf. De concernstaf bestaat uit: bestuurssecretariaat, de strategisch adviseur/directiesecretaris en de concerncontroller.
De organisatieontwikkeling is nog niet afgerond. Deze willen wij toekomstgericht verder door-ontwikkelen vanuit de opgaves voor inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties.

Onze kernwaarden hierbij zijn:
· ondernemen: handen uit de mouwen
. eigenaarschap: je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen
· verbinden: organisaties, ondernemers en mensen betrekken, boeien en binden
. experimenteren: fouten maken mag
· reflecteren: de tijd nemen om terug te kijken
· samenwerken: het klinkt zo vanzelfsprekend, maar…

Regio
Voor een gemeente met onze omvang is samenwerking essentieel. Maassluis werkt op verschillende terreinen van beleid en uitvoering samen met andere (gemeentelijke) organisaties. Zo werken de MVS-gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vooral samen in het sociale domein met de uitvoeringsorganisaties Stroomopwaarts en ROG-plus. Met de gemeenten Westland en Midden-Delfland wordt samengewerkt op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur. Daarnaast neemt Maassluis actief deel in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Functie

Wat ga je doen?
Onze Algemeen directeur/Gemeentesecretaris is actief op de werkterreinen:
Bestuur, Organisatie, Maassluis, Regio, provincie en rijk.

Bestuur
· Als gemeentesecretaris ben je eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.
· In de tandem met de burgemeester investeer je samen in een goede vertrouwensband.
· Je bent een spin in het web, raadgever en klankbord voor de collegeleden, gevraagd en ongevraagd.
· Met de burgemeester en de griffier vorm je de ‘driehoek’. Hierin toon je je een rolvaste en procesbewuste sparringpartner.
· Je onderhoudt en versterkt de goede samenwerking tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie en je draagt bij aan verdere ontwikkeling en versterking van het lokale bestuur, rolbewustzijn, het bestuurlijk ambtelijk samenspel en het politieke primaat.
· Je draagt zorg voor integraal voorbereide adviezen, geeft gevolg aan collegebesluiten en ziet toe op de voortgang daarvan. Je bent daarin resultaatgericht.
· Je bewaart en bewaakt de balans tussen bestuurlijke ambitie en ambtelijke capaciteit. Zo nodig geef je tegenspraak waar dit de kwaliteit van het bestuur en de besluitvorming versterkt.
· Je hebt visie en een helicopterview, je bent in staat een vergezicht te schetsen en je hebt het vermogen dit in concrete adviezen en/of uitvoering te vertalen.
· Ten aanzien van ‘risico-dossiers’ en majeure projecten ben je ook inhoudelijk gesprekspartner van de collegeleden.

Organisatie
Als algemeen directeur ben je eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie van Maassluis.
Samen met het CMT (Centraal Managementteam) geef je sturing aan onze ambities ten aanzien van de organisatie. Speerpunten hierbij zijn:
· Je bent een empathisch en rolvast boegbeeld. Je geeft inspirerend en consequent vorm aan de ontwikkeling van de organisatie en zorgt voor de verdere ontwikkeling van het nieuwe werken.
· Je bent een daadkrachtige teamspeler en bevordert een soepel bestuurlijk-ambtelijk-samenspel, waaraan ieder proactief bijdraagt, met bewustzijn en respect voor ieders rol hierin.
· Je kunt soepel schakelen in leiderschapsstijlen, al naar gelang de situatie dat van je vraagt.
· Je bent transparant in je intenties en je verwachtingen.
· Je versterkt het opgavegericht werken met heldere afspraken tussen de bestuurlijk opdrachtgever, de ambtelijk opdrachtgever en de projectleider.
· Je bewaart de balans tussen het algemeen belang en het individueel belang, tussen mens- en resultaatgerichtheid, je bent hard op inhoud en zacht op de relatie.
· Voor de organisatie ben je zichtbaar, laagdrempelig en benaderbaar en stimuleer je de onderlinge samenwerking.
· Als voorzitter van het CMT stimuleer je de teamvorming en integraliteit, waarbij het gemeente- en organisatie-brede belang voorop staat. Je versterkt het strategisch vermogen van het CMT.
· Als WOR-bestuurder overleg je zowel formeel als informeel met de Ondernemingsraad.
· And last but not least; met humor en relativeringsvermogen weet je op zijn tijd ‘lucht in de tent’ te brengen.

Maassluis
· Als eerste ambtenaar van de gemeente Maassluis kén je jouw gemeente en heb je een visie op de lokale samenleving, de rol van de lokale overheid en op de interactie tussen inwoners en bestuur.
· Je bouwt aan en onderhoudt een relevant lokaal netwerk.
· Je bent een aanjager ten aanzien van versterking van de participatie.
· Je anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen die effect hebben op Maassluis.
· Voor inwoners, ondernemers en organisaties ben je herkenbaar en aanspreekbaar, waarbij je voorkomt bestuurders en medewerkers voor de voeten te lopen.

Regio, provincie, rijk
· Als ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente Maassluis werp je je blik (ver) over de gemeentegrenzen. Je hebt zicht op landelijke en regionale ontwikkelingen die de positie en belangen van Maassluis raken en weet dit om te zetten in concrete acties.
· Netwerkmanagement en afstemming van de strategie met collegeleden en met ambtelijk adviseurs is daarbij essentieel.
· Je bent verbindend en weet krachten te bundelen.

Functie-eisen

Wat zijn de functie-eisen?
· Je beschikt aantoonbaar over academische werk- en denkniveau.
· Je hebt relevante leidinggevende ervaring, opgedaan bij een overheidsorganisatie (bij voorkeur een gemeente) die qua complexiteit vergelijkbaar is met de gemeente Maassluis.
· Je hebt (ruime) ervaring met organisatieontwikkeling en beschikt over senioriteit in de advisering van bestuur.
· Als boegbeeld van onze organisatie ‘ben’ je onze kernwaarden.

Aanbod

Wat bieden wij?
Een boeiende organisatie met leuke collega’s waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt in principe maximaal € 7675,00 bruto per maand (schaal 15). We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het bruto jaarsalaris. Daarnaast hebben wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Inlichtingen

Solliciteren
Herken jij je in de persoon die wij zoeken en werk je graag in een organisatie waar je je thuis voelt en helemaal jezelf mag zijn, ongeacht je leeftijd, achtergrond, geslacht, geaardheid of beperking? Solliciteer dan nu en laat ons kennismaken met jouw kwaliteiten. De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld.

De gemeente Maassluis laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van jouw werkzaamheden en een overzicht van jouw afgeronde opleidingen.

Je kunt reageren tot en met vrijdag 23 april aanstaande.
Donderdag 20 mei aanstaande presenteert Bestman de kandidaten aan de selectiecommissie.
Vrijdag 28 mei vindt de 1e gespreksronde plaats. Maandag 7 juni vindt de 2e gespreksronde plaats.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top