Kwartiermaker/(Beoogd) griffier

Introductie

Voorne aan Zee i.o.

Vormgeving nieuwe gemeente
De drie gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben een projectorganisatie ingericht om de nieuwe gemeente Voorne aan Zee gezamenlijk voor te bereiden. De raden werken daartoe samen in een fusiecommissie, bestaande uit vier raadsleden van iedere gemeente.

De voorbereiding van de herindeling vindt plaats aan de hand van een uitgewerkt Plan van Aanpak dat grofweg twee opeenvolgende fasen onderscheidt:
∙ De 1e fase, het wettelijk spoor, liep vanaf de start (mei 2020) tot het moment dat het herindelingsadvies werd verzonden naar Provinciale Staten (april 2021).
∙ De 2e fase, de realisatiefase, loopt van april 2021 tot de start van de nieuwe gemeente op 1 januari 2023. In deze fase wordt aan de hand van het vastgestelde plan van aanpak voor het raadsdomein gebouwd aan de werkwijze van de nieuwe raad en aan de daarvoor benodigde griffie.

In november 2021 is ‘Toekomstvisie Voorne aan Zee’ vastgesteld. Dit legt de koers, ons profiel en de rolopvatting in relatie tot onze gemeenschap en grondgebied bestuurlijk vast. De toekomstvisie geeft een beeld van de lange termijnopgaven, ambities en ontwikkelmogelijkheden voor Voorne aan Zee i.o. Voor de nieuwe raad is het van belang dat de toekomstvisie de basis vormt voor de besturingsvisie. Op zijn beurt is de besturingsvisie richtinggevend voor de nadere uitwerking van de opbouw van de griffie en de werkwijze van de raad.

Met het opheffen van de gemeenten worden de politieke en bestuurlijke functionarissen (raadsleden, burgemeester, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers) uit hun functies ontheven. 
Alle ambtenaren komen in dienst van de nieuwe gemeente; voor hen geldt een werkgarantie.

De raden hebben uitgesproken om per 1 september 2022 een kwartiermaker/(beoogd) griffier aan te stellen. De hoofdtaak zal zijn om vanaf dat moment ambtelijk leiding te geven aan de voorbereiding op de nieuwe gemeenteraad en de daarbij behorende inrichting van de griffie. Deze functionaris wordt voorgedragen voor formele benoeming als griffier door de raad van de nieuwe gemeente na 1 januari 2023.

(meer…)