Voorzitter/Lid Rekenkamer

Introductie

Rekenkamer Zeeland

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter eind 2021 zijn Provinciale Staten van de provincie Zeeland op zoek naar een nieuwe voorzitter, tevens lid van de Rekenkamer Zeeland.
De tijdsbesteding is gemiddeld 32 uur per maand, waarbij in beginsel twee dagen per maand (flexibel) in Middelburg wordt gewerkt.

Context
Provinciale Staten van Zeeland (PS) hebben drie rollen: volksvertegenwoordiging, kaderstellen en controleren. Ter ondersteuning en versterking van, met name, de kaderstellende en controlerende rol hebben PS per 1 januari 2005 een onafhankelijke Provinciale Rekenkamer ingesteld.

Op basis van de Provinciewet doet de Rekenkamer onafhankelijk onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het door de provincie gevoerde bestuur en rapporteert hierover aan PS. Sinds de oprichting heeft de Rekenkamer over uiteenlopende beleidsterreinen rapporten en rekenkamerbrieven gepubliceerd. Deze rapportages ondersteunen PS bij hun kaderstelling en controle op het door GS te voeren/gevoerde bestuur.

Door PS is een zogeheten Programmaraad ingesteld als adviescommissie, die als klankbord fungeert voor het bestuur van de Rekenkamer. De Programmaraad is erop gericht dat het rekenkamerwerk goed aansluit bij de behoeften van PS en de Rekenkamer adviseert over de voorbereiding en uitvoering van het onderzoeksprogramma.

(meer…)